top of page

Izsoles

Nekustamā īpašuma, Palasta iela 15, Cēsis, atsavināšana

SIA „CĒSU KLĪNIKA”, reģistrācijas Nr. LV44103057729, atklātā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina tai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra nr. 4201 006 0306, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4201 006 0306) ar platību 1106 m2 un apbūves - poliklīnika (kadastra apzīmējums 4201 006 0306 001) ar platību 1299,2 m2. Nekustamais īpašums ierakstīts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0038 6500. Izsole sākas 27.02.2024 . plkst.13:00 un noslēdzas 28.03.2024. plkst.13:00 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 27.02.2024 . plkst.13:00 līdz 18.03.2024.plkst. plkst.23:59 (ieskaitot) elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma cena - 280 000 euro. Izsoles solis - 2000,00 euro.
Lai varētu piedalīties izsolē, pretendentiem līdz 18.03.2023.plkst. plkst.23:59 (ieskaitot) jāiemaksā nodrošinājuma maksa 28000 (10% apmērā no sākumcenas.)

Mobilais Kāpurķēžu kāpņu pacēlājs

SIA “CĒSU KLĪNIKA” piederošās, saimnieciskajā darbībā neizmantojamās kustamās mantas- mobilā kāpņu pacēlēja” noteikumi pārdošanai par brīvu cenu, identifikācijas Nr. KMI-2023/R3.
Cena: 600 EUR bez PVN.
Pieteikšanās termiņš. 03.10.2023.
Papildus informāciju skatīt Noteikumos (Pielikumā Nr.1).

Nekustamā īpašuma, Palasta iela 15, Cēsis, atsavināšana

SIA „CĒSU KLĪNIKA”, reģistrācijas Nr. LV44103057729, atklātā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli atsavina tai piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra nr. 4201 006 0306, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4201 006 0306) ar platību 1106 m2 un apbūves - poliklīnika (kadastra apzīmējums 4201 006 0306 001) ar platību 1299,2 m2. Nekustamais īpašums ierakstīts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0038 6500. Izsole sākas 08.08.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 07.09.2023. plkst.13:00 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 08.08.2023. plkst.13:00 līdz 28.08.2023.plkst. plkst.23:59 (ieskaitot) elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma cena - 280 000 euro. Izsoles solis - 2000,00 euro.
Lai varētu piedalīties izsolē, pretendentiem līdz 28.08.2023.plkst. plkst.23:59 (ieskaitot) jāiemaksā nodrošinājuma maksa 28000 (10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas) SIA “CĒSU KLĪNIKA” bankas norēķinu kontā: Nr. LV11UNLA0050017396827, A/S SEB banka, SWIFT KODS: UNLALV2X, maksājuma mērķī norādot “nodrošinājuma nauda dalībai izsolē par nekustamo īpašumu Palasta iela 15, Cēsis, kadastra numurs 4201 006 0306” un dalības maksa atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. reģistrētam lietotājam sagatavotiem rēķiniem. Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā, bet izsoles dalībniekiem, kas izsolē neuzvarēja, tas tiek atmaksāts septiņu darba dienu laikā, pamatojoties uz dalībnieka iesniegumu par samaksātās drošības naudas atmaksu (brīvā formā, kurā norādīts izsoles objekts, drošības naudas apmērs, bankas norēķinu konts). Iesniegums nosūtāms uz e-pastu – iepirkumi@cesuklinika.lv. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā. Izsoles noteikumi pieejami mājas lapā www.cesuklinika.lv, sadaļā “Izsoles”.

Mobilais kāpurķēžu kāpņu pacēlājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CĒSU KLĪNIKA”, rīko kustamās mantas- mobilā kāpurķēžu kāpņu pacēlāja rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Kustamā manta atrodas Palasta ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā. Izsoles sākumcena 2100,00 EUR bez PVN, nodrošinājums 210,00 EUR bez PVN, izsoles solis noteikts 100.00 EUR bez PVN. Izsole notiks 2023. gada 12. jūlijā plkst.:10:00, Sabiedrības juridiskajā adresē: Slimnīcas ielā 9, Cēsis, Cēsu novads, 1 stāvā, 193. kabinetā. Pieteikumus par dalību izsolē var iesniegt līdz 2023. gada 12. jūlijam plkst.:10:00:-Sūtot pieteikumu uz e- pastu: iepirkumi@cesuklinika.lv, -pa pastu, adresējot SIA „CĒSU KLĪNIKA” Kustamās mantas atsavināšanas komisijai Slimnīcas ielā 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, personīgi darba dienās no plkst.no plkst. 9:00 līdz 16:00 Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, 1. stāvā, Administrācijas telpās, 193.kabinetā. Nodrošinājums iemaksājums pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē SIA “CĒSU KLĪNIKA” kontā Nr. Nr. LV11UNLA0050017396827, A/S SEB banka. Pirkuma maksa - par izsolāmo mantu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot CĒSU KLĪNIKA” kontā Nr. Nr. LV11UNLA0050017396827, A/S SEB banka, 2 (divu) darbdienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas.

Mobilais kāpurķēžu kāpņu pacēlājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CĒSU KLĪNIKA”, rīko kustamās mantas- mobilā kāpurķēžu kāpņu pacēlāja rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Kustamā manta atrodas Palasta ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā. Izsoles sākumcena 2100,00 EUR bez PVN, nodrošinājums 210,00 EUR bez PVN, izsoles solis noteikts 100.00 EUR bez PVN. Izsole notiks 2023. gada 12. jūnijā plkst.:15:00, Sabiedrības juridiskajā adresē: Slimnīcas ielā 9, Cēsis, Cēsu novads, 1 stāvā, 193. kabinetā. Pieteikumus par dalību izsolē var iesniegt līdz 2023. gada 12. jūnija plkst.:15:00:-Sūtot pieteikumu uz e- pastu: iepirkumi@cesuklinika.lv, -pa pastu, adresējot SIA „CĒSU KLĪNIKA” Kustamās mantas atsavināšanas komisijai Slimnīcas ielā 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, personīgi darba dienās no plkst.no plkst. 9:00 līdz 16:00 Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, 1. stāvā, Administrācijas telpās, 193.kabinetā. Nodrošinājums iemaksājums pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē SIA “CĒSU KLĪNIKA” kontā Nr. Nr. LV11UNLA0050017396827, A/S SEB banka. Pirkuma maksa - par izsolāmo mantu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot CĒSU KLĪNIKA” kontā Nr. Nr. LV11UNLA0050017396827, A/S SEB banka, 2 (divu) darbdienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas.

VW TRANSPORTER

SIA „CĒSU KLĪNIKA”, reģistrācijas Nr. 44103057729, adrese Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads,LV-4101 pārdod par brīvu cenu tās īpašumā esošo vieglo medicīniskās palīdzības transportlīdzekli: VW TRANSPORTER, izlaiduma gads 2002, ar valsts reģistrācijas numuru HF9356, dīzeļdegviela, odometra rādījums saskaņā ar CSDD datiem 498690, bez tehniskās apskates.
Atsavināmā transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas cena noteikta – 750,00 euro, neieskaitot PVN.
Pretendenti pieteikumu var iesniegt elektroniski vai pa pastu līdz 2022. gada 26. aprīlim plkst.16:00
Ar atsavināmās kustamās mantas Noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.cesuklinika.lv sadaļā „izsole”. Par apskates vietu un laiku var sazināties ar ēku ekspluatācijas daļas vadītāju Jāni Štefenbergu (mob.tel.nr.28334588, e-pasts:janis.stefenbergs@cesuklinika.lv).

bottom of page