top of page

Nepieciešamie dokumenti

Informācija par dokumentiem, kam jābūt līdzi, dodoties uz ambulatoru konsultāciju pie speciālista.

 • Personu apliecinošam dokumentam (pieaugušajiem – derīgai pasei vai ID kartei).

 • Ja nepieciešams - ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumam (Veidlapa Nr. 027/u).

 • Bērniem līdz 14 gadu vecumam - vecāku un bērna dokumentam (derīgai pasei, ID kartei, dzimšanas apliecībai. Drīkst uzrādīt arī vecāku pasi, kuras sadaļā “Bērni” ir ierakstīti bērnu vārdi).

 • Ja bērnu uz klīniku pavada persona, kas nav bērna vecāks, līdzi jābūt dokumentam, kas apliecina tiesības pārstāvēt pacienta bērna intereses - vecāku rakstiskai, notariāli apstiprinātai pilnvarai. Bērna vecāks var jau laikus nokārtot rakstisku atļauju, ierodoties klīnikas reģistartūrā personīgi.

 • Iepriekšējo izmeklējumu un analīžu rezultātiem.

 • Apdrošināšanas polisei. SIA “CĒSU KLĪNIKA” ir sadarbības līgumi ar šādām apdrošināšanas kompānijām - vairāk lasīt šeit.

 • Politiski represētās personas apliecībai.

 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas apliecībai.

 • Izziņai par atbilstību trūcīgās ģimenes statusam.

 • 1.grupas invalīda apliecībai.

 • Citiem dokumentiem, kas apliecina atbilstību no maksāšanas atbrīvotajai personu kategorijai.

bottom of page