ERAF - PROJEKTS NR. 9.3.2.0/18/I/019

Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē

Projekta nosaukums: “Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē", projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/019

Projekta mērķis: uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem Vidzemes reģiona iedzīvotajiem, nodrošinot medicīnas tehnoloģiju iegādi Vidzemes slimnīcā un Cēsu klīnikā, un atjaunojot neatliekamas medicīniskās palīdzības ārstniecības iestādes infrastruktūru.

Projekta aktivitātes:
Cēsu klīnikā - Iekšķīgo slimību nodaļas infrastruktūras atjaunošana un pārbūve ārstniecības korpusa 4.un 5. stāvā, divu liftu nomaiņa un medicīnas tehnoloģiju iegāde.
Vidzemes slimnīcā – medicīnas tehnoloģiju iegāde.


Finansējuma saņēmējs: SIA “CĒSU KLĪNIKA”


Projekta attiecināmās izmaksas:
1 394 049,00 EUR, tai skaitā  85% vai 1 184 941,65 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums un 9% vai

125 464,41 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.

Publikācijas ar informāciju par projektu:

https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/parakstits-ligums-par-cesu-klinikas-arstniecibas-korpusa-parbuvi/

https://www.firmas.lv/news/post/news5f92fe032647d+woltec-par-3-1-miljonu-eiro-veiks-parbuvi-cesu-klinika

https://vidzemesslimnica.lv/jaunas-iekartas-asinsspiediena-un-sirdsdarbibas-24-h-monitoresanai/

https://vidzemesslimnica.lv/projekti/infrastrukturas-attistibas-projektu-istenosana-sadarbibas-partnera-ietvaros/

https://vidzemesslimnica.lv/parakstits-eraf-ligums-par-projekta-realizaciju-cesu-klinika-un-vidzemes-slimnica/

http://edruva.lv/klinika-iegulda-attistiba/

Pulikācijas par projektu Cēsu klīnikas mājaslapā:

Parakstīts līgums ar SIA WOLTEC par ārstniecības korpusa pārbūves darbu veikšanu Cēsu klīnikā

Klīnika top skaistāka

Parakstīts līgums ar arhitektu biroju SIA NAMS

Cēsu novada domes deputāti viesojas Cēsu klīnikā

Parakstīts ERAF līgums par projekta realizāciju Cēsu klīnikā un Vidzemes slimnīcā