top of page

Sociālais darbinieks

Sociālā darbinieka pakalpojums nepieciešamības gadījumā ir pieejams jebkuram pacientam un viņa tuviniekiem. Īpaša uzmanība tiek veltīta pacientiem ar augstu psihosociālā riska pakāpi: nespēcīgiem, veciem vai hroniski slimiem pacientiem, bērniem un pieaugušajiem ir invaliditāti, kritiski slimiem pacientiem.

 

Sociālais darbinieks var sniegt daudzveidīgu palīdzību, informāciju un  atbalstu, kā arī pacienta tiesību un vajadzību aizstāvēšanu. Speciālists sadarbojas ar valsts, pašvaldību institūcijām un citām sabiedriskajām organizācijām. Visi sociālā darbinieka pakalpojumi ir bez maksas un konfidenciāli.


Ja esat pacients, ar sociālo darbinieku varat runāt:

  • par to, kā jūtaties, būdams slims un atrodoties slimnīcā;

  • par izmaiņām saskarsmē ar ģimeni un draugiem;

  • par darba un atveseļošanās iespējām;

  • kā pārvarēt stresu;

  • par krīzes situācijām;

  • par ģimenes problēmām;

  • konsultēties un saņemt palīdzību smaga zaudējuma gadījumos;

  • par atkarības problēmām;

  • par izrakstīšanos no slimnīcas un problēmām pēc tās.

 

Jautājumi, kurus sociālais darbinieks palīdz risināt Cēsu klīnikas stacionārā:
•    pacientu materiālo resursu izvērtēšana un resursu piesaistīšanas iespējas;
•    aprūpes nodrošināšanas problēmas mājās vai citur;
•    vides pielāgošana, dzīves vietas trūkums;
•    pacienta un ģimenes izpratne par slimību vai disfunkcionāla pielāgošanās slimībai;
•    juridiska rakstura jautājumi, kas saistīti ar pacienta tiesību pārstāvību un dokumentu kārtošanu.

Pacienta problēmsituāciju risināšana notiek, sniedzot konsultācijas – novērtējot situāciju, uzstādot sociālo diagnozi, piemērojot kādu no psihosociālajām terapijas metodēm. Darbu veic sociālā darba profesionālis ar augstāko izglītību. Darba specifika prasa ļoti plašu zināšanu spektru psiholoģijā, slimības izraisīto bio-psiho-sociālo stresoru ietekmes novērtēšanā, veselības aprūpes un rehabilitācijas, sociālās palīdzības, aprūpes un rehabilitācijas sistēmas pārzināšanu, visaptverošu situācijas izpratni, ietverot juridiskos un institucionālos aspektus katrā gadījumā individuāli.

Kontaktinformācija

Sociālais darbinieks Daiga Lilientāle. Tālrunis: +371 29388963, e-pasts daiga.lilientale@cesuklinika.lv


Konsultācijas notiek klīnikā klātienē darba dienās, iepriekš telefoniski vienojoties par laiku.

bottom of page