top of page

Ētikas kodekss

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA" Ētikas kodekss

APSTIPRINĀTS:

Ar 28.09.2023. rīkojumu Nr. 20.1-1/2023/821

1.1. Ētikas kodekss nosaka ētikas pamatprincipus, lai nodrošinātu SIA „Cēsu klīnika” (turpmāk – klīnika) darba kultūru un vairotu pacientu un viņu piederīgo (turpmāk – apmeklētāju) uzticību klīnikai, interešu konflikta risinājumus, darbinieku un amatpersonu (turpmāk – strādājošais) tiesības un pienākumus un atbildību par Ētikas kodeksa neievērošanu

1.2. Ētikas kodeksā ietvertās normas ir saistošas visiem Klīnikā strādājošiem, kuri savā darbībā ievēro Ētikas kodeksā noteiktos pamatprincipus, bet situācijās, kuras nav atrunātas Ētikas kodeksā, rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtajām uzvedības, morāles normām un principiem. Ētikas kodekss ir saistošs visiem Klīnikā strādājošiem.

1.3. Ētikas kodeksa pamatprincipi ir: tiesiskums, neatkarība un neitralitāte,  objektivitāte un laba pārvaldība,  profesionāla rīcība un  atbildība,  taisnprātība, godprātība, atklātība, lojalitāte un konfidencialitāte. 

 

II Ētikas pamatprincipi

2.1. Tiesiskums, neatkarība un neitralitāte

2.1.1. Strādājošais ir patstāvīgs savā profesionālajā darbībā un savas kompetences robežās ir personīgi atbildīgs par patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem, sniegtajiem atzinumiem, izteikto viedokli un darbībām, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un tiesību principus;

2.1.2. Strādājošais savu pienākumu izpildē un lēmumu pieņemšanā norobežojas no personīgajām interesēm un ārējas ietekmes (citu personu, politisku, reliģisku vai sociālo grupu interesēm);

2.1.3. Strādājošais pilda savus pienākumus, veicinot apmeklētāju uzticību klīnikai un atturas no darbībām, kas varētu ietekmēt lēmuma pieņemšanu un mazināt klīnikas prestižu;

2.1.4. Strādājošā lēmumi un rīcība atbilst normatīvajiem aktiem, amata aprakstam, strādājošā darba līgumam, rīkojumiem un Ētikas kodeksam.

 

2.2. Objektivitāte un laba pārvaldība:

2.2.1. strādājošais pilda savus pienākumus objektīvi, taisnīgi un godprātīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot īpašu labvēlību vai privilēģijas kādai personai personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai, kā arī nenodrošinot priekšrocības kādam no lobētājiem;

2.2.2. pieņemot  lēmumu, strādājošais izmanto tikai objektīvi pārbaudītu informāciju – no apmeklētāja vai strādājošā iegūtos faktus un pierādījumus un rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem un labas pārvaldības principiem;

2.2.3. strādājošais savu profesionālo darbību veic un lēmumus pieņem neatkarīgi no piederības sabiedriskajām organizācijām, politiskajām un reliģiskajām organizācijām, ievēro nepieciešamo politisko neitralitāti attieksmē pret politiķiem un citām privātpersonām, apzināti neiesaistās darbībās, kas diskreditē klīniku;

2.2.4.strādājošais izvērtē ikvienu dāvanu, ielūgumu, viesmīlības piedāvājumu vai citus labumus savām vai ģimenes locekļu vajadzībām, ņemot vērā to, kādas sekas no šādu ielūgumu pieņemšanas ir klīnikai kopumā un vai tas nav saistīts ar ieinteresētību panākt kādu labvēlību piedāvātājam.

 

2.3. Profesionāla rīcība un atbildība:

2.3.1. strādājošais amata pienākumus pilda godprātīgi, neizmantojot amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai, kā arī nemaldina citas personas, to skaitā lobētājus, radot iespaidu, ka strādājošais var nodrošināt viņām piekļuvi klīnikas augstākā līmeņa amatpersonām vai arī ietekmēt viņu lēmumu;

2.3.2. profesionalitāte ir saistīta ar amatu un tam raksturīgiem uzdevumiem, kuros izpaužas ar attiecīgo amatu saistītās iegūtās zināšanas un nostiprinātās prasmes;

2.3.3. iespēju robežās strādājošais paplašina un padziļina savas profesionālās zināšanas, apgūstot nepieciešamās iemaņas un prasmes, lai savus pienākumus veiktu pienācīgi un kvalitatīvi;

2.3.4. strādājošais sadarbojas ar citiem kolēģiem, sniedzot vai saņemot palīdzību darba uzdevuma veikšanai;

2.3.5. strādājošais apzinās sava darba nozīmīgumu Klīnikas mērķu īstenošanā, tāpēc izjūt personisku atbildību par darba kvalitāti un darbu veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, lai sasniegtu profesionāli visaugstākos darba rezultātus;

2.3.6. darba izpilde tiek veikta atbilstoši visaugstākajiem darba izpildes standartiem un saskaņā ar Ētikas kodeksa normām.

 

2.4. Taisnprātība un godprātība:

2.4.1. strādājošais amata pienākumus pilda godprātīgi, neizmantojot amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai, kā arī nemaldina citas personas, to skaitā lobētājus, radot iespaidu, ka strādājošais var nodrošināt viņām piekļuvi klīnikas augstākā līmeņa amatpersonām vai arī ietekmēt viņu lēmumu;

2.4.2. strādājošo savstarpējo attiecību pamatā ar kolēģiem un citām personām ir cieņa, pieklājība, godīgums, izpalīdzība, sadarbība, savstarpēja uzticēšanās un atbalsts. Neatliekamu situāciju risināšanai pēc kolēģa lūguma strādājošais ir atsaucīgs un izpalīdzīgs;

2.4.3. strādājošais rūpējas par jauno strādājošo iesaistīšanu darba kolektīvā, daloties ar tiem savās profesionālajās zināšanās, ar praksē iegūtajām zināšanām un pieredzē;

2.4.4. strādājošā attieksme pret darbu ir labvēlīga. Strādājošais apzinās, ka katra atsevišķa strādājošā uzvedība un rīcība veido klīnikas kopējo tēlu sabiedrībā;

2.4.5. strādājošais nenoniecina un nekritizē publiski vadītāja, padotā vai cita kolēģa darbu, prasmes un zināšanas. Strādājošais izvairās no savu kolēģu un citu personu pazemošanas, ciniskas attieksmes, goda vai cieņas aizskaršanas, neatkarīgi no ieņemamā amata, izcelsmes, sociālā vai mantiskā stāvokļa, rases, nacionālās piederības, vecuma, dzimuma un reliģiskās pārliecības;

2.4.6. strādājošais ir paškritisks, viņš informē vadītāju, atzīst un labo savas kļūdas un atvainojas par neētisku rīcību;

2.4.7. sarunas ar kolēģiem un citām personām strādājošais uztur pozitīvā gaisotnē, bez demagoģisku apgalvojumu un pārlieku emocionālu izteikumu lietošanas, kā arī ar savu uzvedību veicina jautājuma ātru izlemšanu. Strādājošais diskusijās ar kolēģiem piedalās aktīvi, skaidri un nepārprotami izsakot savu viedokli;

2.4.8. strādājošais nepieļauj konflikta situācijas veidošanos, izturoties savaldīgi, pacietīgi un taktiski. Veidojoties konflikta situācijai, kolēģi, savstarpēji uzdod viens otram jautājumus, veido diskusiju situācijas noskaidrošanai un kompromisa atrašanai;

2.4.9. strādājošais izvairās no augstprātības un autoritāra vadības stila attiecībā pret pārējiem kolēģiem;

2.4.10. strādājošais uzklausa arī citu personu paustos viedokļus, nevienu personiski neaizskarot un neaizvainojot;

2.4.11. strādājošais ir uzmanīgs klausītājs un runātājs, rūpīgi pārdomā savus izteikumus un ļauj citiem strādājošajiem pilnībā izteikties;

2.4.11.1. nepārtrauc runātāju, klusē, kamēr cits kolēģis izsaka vai pamato savu viedokli;

2.4.11.2. nelieto mobilo tālruni apspriežu, sanāksmju laikā, kā arī jebkurā vietā un laikā atrodoties klīnikā, ja tas traucē pārējiem darbiniekiem un apmeklētājiem;

2.4.11.3. uzklausa argumentus, kas ir atšķirīga viedokļa pamatā;

2.4.11.4. izprot un pārdomā teikto, un oponē, ja tas nepieciešams;

2.4.12. strādājošais nelieto vārdus, žestus un mājienus, kas neatbilst lietišķai komunikācijai vai arī var aizskart citu personu cieņu un godu;

2.4.13. saziņā, izmantojot elektronisko pastu, un cita veida rakstiskā saziņā ar kolēģiem klīnikā un ārpus tās, ievēro lietišķumu izteiksmē un noformējumā. Pārsūtot elektronisko pastu, kas satur iepriekšēju saraksti, strādājošais no ētikas viedokļa izvērtē sūtījuma nepieciešamību;

2.4.14. strādājošais publiski (ne klīnikā, ne ārpus tās) neapspriež apmeklētāju veselības problēmas, komunikācijas prasmes, sociālo stāvokli vai garīgo veselību;

2.4.15. strādājošais koplietošanas telpās (koridoros, postenī utt.) klīnikā un ārpus tās neapspriež vadības lēmumus, kolēģu rīcību, vai apmeklētājus;

2.4.16. strādājošais ierodas savlaicīgi uz sanāksmēm un apspriedēm klīnikā un ārpus tās;

 

2.5. Atklātība, lojalitāte un konfidencialitāte:

2.5.1.strādājošais savā profesionālajā darbībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atklāts pret sabiedrību un pret kolēģiem klīnikā un ārpus tās, vienlaikus ievērojot konfidencialitāti un cienot privātumu. Nav pieļaujama prettiesiskas rīcības slēpšana vai atbalstīšana;

2.5.2. lietišķajos kontaktos ar sabiedrību un masu mediju pārstāvjiem strādājošais vienmēr atklāj savu vārdu, uzvārdu, amata nosaukumu un iestādi, kuru viņš pārstāv. Strādājošais kontaktējas ar medijiem, saskaņojot tikšanos un sarunas tēmu ar kādu no klīnikas valdes locekļiem;

2.5.3. strādājošais savos publiskajos izteikumos ir lojāls pret klīniku un tās darbības mērķiem, koleģiālajām attiecībām un korporatīvo kultūru – vērtību kopumu, ko ciena visi strādājošie un kas veido tā reputāciju sabiedrībā;

2.5.4. strādājošais ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas nonākusi viņa rīcībā, pildot amata pienākumus. Profesionālās darbības rezultātā saņemto informāciju neatklāj citiem un neizmanto personiskās interesēs;

2.5.5. lojalitāte nozīmē ne tikai uzticēto pienākumu un norādījumu izpildi, bet arī radošu līdzdalību, profesionālu atbalstu un padomu attiecībās ar klīnikas vadību un kolēģiem;

2.5.6. strādājošie ir lepni par iespēju strādāt klīnikā un sniegt apmeklētājiem tik ļoti nozīmīgu pakalpojumu.


 

III Interešu konflikta novēršana

 

3.1. Strādājošais, veicot tiešos darba pienākumus, ievēro LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības interešu konflikta novēršanas jomā;

3.2. Strādājošais nedrīkst izmantot savu amata stāvokli personīgā labuma gūšanai;

3.3. Strādājošais ir informēts par normatīvo aktu prasībām interešu konflikta jautājumos, kā arī ar interešu konflikta konstatēšanu un riska jomām, kurās šādi konflikti var rasties, veicot tiešos darba pienākumus;

3.4. Strādājošais nepiedalās aktivitātēs, kas traucē vai varētu traucēt profesionāli pildīt savus amata pienākumus, kompromitētu klīniku vai mazinātu tās prestižu;

3.5. Strādājošais atturas no blakus darbiem un amatu savienošanas, ja tie var radīt aizdomas par potenciāliem, škietamiem vai reāliem interešu konfliktiem, kā arī mest ēnu uz klīnikas prestižu. Strādājošais, veicot jebkādas pārrunas par iespējamu darījumu ārpus darba klīnikā, rīkojas godprātīgi un atbildīgi, neizmanto tam klīnikā gūto informāciju;

3.6.  Strādājošais neiesaistās komercdarbībā, kas var izraisīt privāto un klīnikas interešu konfliktu;

3.7. Rodoties interešu konfliktam, strādājošais par to informē savu tiešo vadītāju un veic visus iespējamos pasākumus interešu konflikta novēršanai;

3.8. Strādājošais nepieņem un nepieprasa (tieši vai netieši) dāvanas no apmeklētājiem, tai skaitā, lobētājiem, kuras kaut kādā veidā varētu ietekmēt viņa amata pienākumu izpildi, lēmuma pieņemšanu vai radīt interešu konfliktu.

3.9. Ja dāvana iedota slēptā veidā, nekavējoties pēc šī fakta konstatēšanas strādājošais par to rakstveidā ziņo klīnikas valdei, ziņojumam pievienojot dāvanu. Ja dāvanu tās faktisko izmēru, citu pazīmju dēļ nav iespējams pievienot ziņojumam, tad par to norāda ziņojumā.

3.10. Strādājošam, kuram kļuvis zināms par šo noteikumu 3.8.punkta pārkāpumu, par to rakstveidā jāziņo klīnikas valdei.


 

IV Klīnikā strādājošo tiesības un pienākumi

 

4.1. Strādājošajam ir tiesības:

4.1.1. atbilstoši profesionālajai kompetencei un amatam brīvi izteikt un argumentēti aizstāvēt savu viedokli, pieņemt patstāvīgus lēmumus vai piedalīties lēmumu pieņemšanā;

4.1.2. saņemt no darba devēja vai vadītāja adekvātu padarītā darba novērtējumu un cieņpilnu attieksmi;

4.1.3. uz privātās dzīves neaizskaramību;

4.1.4.atteikties izpildīt vadītāja dotos uzdevumus, ja tie ir pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Ētikas kodeksu;

 

4.2. Strādājošajam ir pienākums:

4.2.1. ievērot ētikas kodeksu, kā arī citas vispārpieņemtās uzvedības normas kā darba laikā, tā arī ārpus tā;

4.2.2. izvairīties no konfliktiem klīnikā un ārpus tās, pildot amata pienākumus;

4.2.3. uzturēt koleģiālas savstarpējās attiecības;

4.2.4. saudzīgi izturēties pret klīnikas mantu un lietderīgi izmantot darbam piešķirtos materiālos resursus;

4.2.5. ievērot darba videi piemērotu korektu uzvedību un ārējo izskatu;

4.2.6. neizmantot darba laiku, kā arī padotā un vadītāja attiecības privātās dzīves jautājumu risināšanai;

4.2.7. darba laikā nelietot alkoholu un neatrasties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā;

4.2.8. nekaitēt paša vai trešo personu drošībai un veselībai, kā arī darba devēja vai trešo personu pamatotām interesēm;

4.2.9. izvairīties no situācijām, kurās varētu rasties interešu konflikts vai korupcijai labvēlīgi apstākļi;

4.2.10. respektēt pamatotus vadības lēmumus apzinoties, ka vadības rīcībā ir pilnīgāka un objektīvāka informācija;

4.2.11. publiski neapspriest savu vai  kolēģu atalgojumu;

4.2.12. sekot līdzi, lai apmeklētāji ievērotu klīnikas iekšējās kārtības noteikumus, nepieciešamības gadījumā aizrādīt vai novērst noteikumu vai labu uzvedības normu neievērošanu

4.2.13.ievērot LR spēkā esošos normatīvos aktus  un Klīnikas iekšējos dokumentos noteikto kārtību. 

 

4.3. Valdes locekļiem, galvenajai māsai, galvenajam ārstam un struktūrvienību vadītājiem ir pienākums:

4.3.1. regulāri informēt padotos strādājošos par klīnikas turpmāko rīcību un attīstības perspektīvām;

4.3.2. sekmēt profesionālu darba atmosfēras veidošanos struktūrvienībās;

14.3. veicināt strādājošo profesionālo izaugsmi;

4.3.4. nepieļaut intrigas, dažādu grupējumu veidošanos un favorītisma (priekšroka kaut kam) izpausmes kolektīvā;

4.3.5. kritiku par strādājošā kļūdām, kas pieļautas darba procesā vai pārkāpjot noteikumu normas, izteikt strādājošajam individuāli;

4.3.6. par sekmīgu pienākumu pildīšanu strādājošo par padarīto darbu adekvāti novērtēt un sniegt cieņpilnu attieksmi;

4.3.7. atbalstīt strādājošo radošo pieeju un iniciatīvu darba procesa uzlabošanai;

4.3.8. izvairīties no situācijām, kas ētiskā ziņā rada divdomīgu vai pretrunīgu iespaidu, neatbilst vispārpieņemtajām uzvedības normām, ētikas kodeksam un kaitē klīnikas prestižam, reputācijai un tēlam kopumā;

4.3.9. ar savu uzvedību veicināt strādājošo godprātīgu attieksmi pret darba pienākumiem.

 

V Atbildība par noteikumu neievērošanu

 

5.1. Strādājošais atbilstoši konkrētajam gadījumam atbild individuāli par Ētikas kodeksā noteikto normu neievērošanu.

5.2. Ētikas normu pārkāpumu, sūdzības un iesniegumus par strādājošo ētisko rīcību izskata un pieņem lēmumu klīnikas valde. Valde ir tiesīga lietas izskatīšanai pieaicināt iesaistītās personas, kā arī citas kompetentas personas. 

5.3. Ētikas normu pārkāpuma gadījumā strādājošajam vai citai personai ir tiesības iesniegt iesniegumu par strādājošo tā tiešajam vadītājam. Ja tiešais vadītājs, kurš ir saņēmis iesniegumu, radušos problēmu nevar vienpersoniski un objektīvi atrisināt, tad persona vēršas pie valdes par jautājuma izskatīšanu.

5.4. Personai, kura iesniegusi sūdzību, un strādājošajam, par kuru ir iesniegta sūdzība, ir tiesības sniegt paskaidrojumus un izteikt savu viedokli valdei, pārkāpuma izskatīšanas sēdē.

5.5. Ja strādājošā rīcība ir pretrunā ar Ētikas kodeksā noteiktajām uzvedības normām un tajā ir apstākļi, kas norāda uz disciplinārpārkāpuma izdarīšanu un par to minēts valdes lēmumā, pret attiecīgo strādājošo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piemēro disciplinārsodu.

 

VI Noslēguma jautājumi

 

6.1. Ētikas kodekss stājas spēkā 2023.gada 1.oktobrī.

6.2. Ar Ētikas kodeksa spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē 2010. gada 8.jūnijā valdes sēdē (protokols Nr.18) apstiprinātais Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CĒSU KLĪNIKA” Ētikas kodekss.

bottom of page