top of page

Atalgojuma politikas principi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CĒSU KLĪNIKA” (turpmāk tekstā – Klīnika ), atalgojuma politikas principi izstrādāti un publiskoti atbilstoši „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 58. panta  pirmās daļas 3. punkta  j) apakšpunkta prasībām.

Atalgojuma politikas mērķis

1. Nodrošināt caurskatāmu atalgojuma sistēmu, lai sekmētu lietderīgu budžeta līdzekļu un saimniecisko finanšu līdzekļu izlietojumu.

2. Noteikt Klīnikas darbinieku atalgojuma pamatprincipus.

3. Saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus.

4. Atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī un Klīnikas finansiālajām iespējām, panākt darba tirgum atbilstošu un konkurētspējīgu atalgojumu.

 

Atalgojuma politikas uzdevumi un principi

Noteikt vienotu atalgojuma veidošanas sistēmu Klīnikā, kas nodrošinātu pamatdarbību un tās attīstību šādos galvenos virzienos:

1. Neatliekamās palīdzības nodrošināšana, sniedzot palīdzību 24 stundu režīmā neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļā un stacionārā.

2. Attīstīt ambulatoros un dienas stacionāra pakalpojumus;

3. Attīstīt jaunus valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus;

4. Attīstīt maksas pakalpojumus.

5. Darba samaksas noteikšanā tiek ņemti vērā kritēriji, kas veicina darbinieka profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu (izglītība, sertifikācija un c.);

6. Darba samaksas noteikšanā, ir skaidri noteikta un definēta piemaksu noteikšanas un administrēšanas kārtība.

7. Naudas balvas piešķiršanas kārtība – tiek ņemts vērā darbiniekam, valstij vai Klīnikai svarīgs sasniegums vai notikums, kā arī darbinieka ieguldījums Klīnikas mērķu sasniegšanā;

8. Klīnika  rūpējas par konkurētspējīgas atalgojuma sistēmas uzturēšanu, izmantojot pieejamo informāciju par darba samaksas apmēru darba tirgū, regulāri sekojot darba samaksas apmēram valsts un privātajā sektorā, kā arī izvērtējot Klīnikas budžeta iespējas.

 

Atalgojuma struktūra

Klīnika  ir apstiprinājusi Darba samaksas nolikumu, kurā  noteikta  kārtība,  kādā Klīnikā  tiek noteikta darbinieku darba samaksa. Saskaņā ar Darba samaksas nolikumu, darba samaksa ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas, naudas balvas un jebkura cita veida atlīdzība saistībā ar darbu.  

 

Klīnikas  atalgojumu  struktūru veido:

1. Atalgojuma nemainīgā daļa;

1.1. Atalgojuma nemainīgā daļa ir mēnešalgas amata likme vai stundas likme, kuru nosaka, pamatojoties uz amatam (profesijai) piešķirto kvalifikācijas kategoriju, atbilstoši veicamo amata pienākumu sarežģītībai, darba apjomam, atbildības pakāpei un kvalifikācijas prasībām.

1.2. Atalgojuma nemainīgā daļa nav zemāka par Ministru kabineta 18.12.2018. noteikumus Nr. 851 „Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” noteikto zemāko mēnešalgas likmi.

 

2. Atalgojuma mainīgā daļa.

Atalgojuma mainīgo daļu nosaka papildus atalgojuma nemainīgajai daļai,  atbilstoši noteiktā laika periodā sasniegtajiem darba rezultātiem un veiktajam papildus darbam,  atbilstoši Darba samaksas nolikumam. Atalgojuma mainīgā daļa  netiek noteikta kā garantētā algas daļa. 

 

3. Papildus noteiktajiem atalgojumiem tiek noteiktas dažādas piemaksas: piemaksa par papildu paveiktu darbu, piemaksa  par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, piemaksa par nakts darbu, piemaksu par virsstundu darbu un darbu svētku dienās, piemaksa ārstniecības personām par darba stāžu, piemaksa darbiniekiem  par darba kvalitāti un intensitāti, samaksa par laiku, kuru darbinieks pavada ārpus darba vietas gaidīšanas režīmā.

4. Uzņēmuma līgums.

Sociālās garantijas

Darbinieku atbalstam Klīnika saskaņā ar darba koplīgumu un citiem izdotajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, nosaka dažāda veida sociālās garantijas (pabalsti, kompensācijas, papildatvaļinājumi, veselības aprūpe, izglītība, kvalifikācijas celšana, veselības veicināšanas atbalsta pasākumi) pamatdarbā strādājošiem darbiniekiem:

1. Pabalsts darbinieka radinieka nāves gadījumā;

2. Pabalsts redzes korekcijas līdzekļu iegādei;

3. Apmaksāta brīvdiena 1.septembrī 1. – 4. klases bērnu vecākiem;

4. Apmaksāta brīvdiena darbiniekam izlaiduma dienā, tā bērnam absolvējot izglītības iestādi;

5. Apmaksāta atpūtas diena darbiniekam, kurš kā donors nodevis asinis;

6. Iespēja saņemt prēmijas, naudas balvas, vai cita veida atbalstu, izvērtējot Klīnikas  darbības rezultātus, ievērojot Klīnikas finansiālās iespējas.

Nobeiguma noteikumi

1. Atalgojuma politika ir saistoša visiem Klīnikas darbiniekiem. Šo politiku nepiemēro valdes locekļu atlīdzības noteikšanai. Klīnikas valdei mēneša atlīdzību un citus ar darba samaksu saistītos jautājumus nosaka un apstiprina kapitāla daļu turētājs.

2. Politika tiek īstenota Klīnikas  kārtējā gada budžeta sadaļas Darba samaksa apstiprināto finanšu līdzekļu ietvaros.

3. Klīnika aizsargā un neizpauž katrai individuālai personai noteikto vai piešķirto atalgojumu, izņemot, ja normatīvie akti nenosaka citādi.

4. Darba samaksas piemērošanas un aprēķināšanas kārtība tiek atrunāta darba samaksas nolikumā.

bottom of page